Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Barolar / Özdemir Özok’ Category

Fransız Felsefeci ve Toplumbilimci Jean Baudrillard, 1976 yılında yayımladığı “Simgesel Değiş-Tokuş ve Ölüm” adlı eserinde “Sistem Hepimizi Sorumsuzlaştırmaktadır” demektedir.

Fransız Toplumbilimci aynı yapıtında “…Aydınlanma çağının bireysel kalıntısı olan sorumluluk, zaman içinde giderek rasyonelleşen sistem tarafından bizzat tasfiye edilmiştir…” demek suretiyle toplumsal yaşam karmaşıklaştıkça, toplumsal yaşam koşulları ağırlaştıkça bireysel sorumluluğun gerilediğine vurgu yapmaktadır. Bu nedenle toplumsal dinamizmi yakalamak ve sorunların üstesinden gelebilmek için hem bireysel, hem de örgütsel sorumluluk bilinci ile hareket etmek gerekmektedir.

Bu kurallarla da yetinmeyerek 2005/9986 karar sayısı ile Bakanlar kurulunca 19 Aralık 2005 tarihinde kararlaştırılıp Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaları ile yürürlüğe giren “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, kanun taslak ve tasarıları hazırlanırken uyulması gereken ilkeler tespit edilmiştir.

Buna göre; çıkarılan yasalar.

  • Üst hukuk normlarına aykırı olmama,
  • Düzenleme amacına uygun olarak hazırlanma,
  • Yargı kararları göz önünde bulundurularak hazırlanma,
  • Tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilmeme,
  • Kapsam maddesinin herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenmesi,
  • Madde metinlerinin kıssa ve anlaşılır biçimde düzenlenmesi,

ilke olarak benimsenecektir. Ancak son zamanlarda çoğu kez bu ilkelere uyulmadan yasa çalışmaları sürdürülmektedir.

Sayın başkanlarım;

Mevcut siyasal iktidarın, hukuka, yargıya ve özellikle savunmanın temsilcileri avukatlar ve onların örgütleri Barolar ve Türkiye Barolar Birliğine çarpık bakışının bir ürünü olan bu ve benzeri yaklaşımlar ancak meslektaşlarımızın ve Barolarımızın bireysel ve örgütsel sorumluluk duygusu ve ortak gücü ile aşılabilir.

Yaşanan acı olaylar göstermiştir ki,siyasal iktidar temsilcileri asla bizim yıllardır dillendirdiğimiz “Eksiksiz Demokrasi, İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü, Hukuk Devleti” ilke ve kavramlarına içtenlikle inanmamakta, sadece bu kavramları biçimsel olarak dillendirmektedirler.

Oysa siyasal iktidar temsilcilerinin bu sorumsuz yaklaşımlarına karşın bizim avukatlar, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak ulusumuza, mesleğimize ve meslektaşlarımıza karşı çok ciddi sorumluluklarımız vardır.

Bu sorumluluğumuzun gereği olarak başta siyasal iktidar olmak üzere herkesin keyfi ve sorumsuz uygulamalardan uzak durması gerektiğini ve tüm sorunların hukuk içinde çözülmesinin mümkün olabileceğini önemle hatırlatmalıyız.

Özgürlük ve güvenlik kavramlarının ciddi boyutlarda sorgulanır hale geldiği, hukuk devleti kurum ve ilkelerinin göz ardı edildiği, laiklik ilkesinin her geçen gün yıpratıldığı, demokrasinin sadece oy’a indirgendiği, siyasetin ise söyleme endekslendiği, yargı kararlarının yeterince etkili olamadığı, ekonominin yanında iç ve dış güvenliğin yabancılara bırakıldığı, manevi ve moral değerlerin acımasızca kişisel çıkar malzemesi yapıldığı, tüm bunların yanı sıra eskiye dönüşü politik bir amaç edinmiş siyasal bir anlayışın yönetiminde Türkiye asla uygar ve çağdaş değerlerle buluşamaz.

Eğer yurdunuzu seviyorsanız, halkınızın insanca uygar bir dünyada yaşamasını özlüyor bunu önemsiyorsanız, sadece meslek sorunlarınızı çözmek yetmez yurt ve meslek sorunlarınızı aynı duyarlılıkla izlemek ve çözümler üretmek durumundasınız.

Ben sayın başkanlarıma sadece sahip oldukları mesleki ve örgütsel güçlerini hatırlatıyor, bu gücün yaşama geçmesi halinde meslek sorunları yanında, ülkemizin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilke ve kavramları başta olmak üzere, önde gelen bir çok sorununa ciddi katkılar sunacağı ve çözümler getireceğine olan inancımı yineliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle toplantımızın olumlu sonuçlar vermesini diliyor, sizlere sevgi ve saygılarımı suruyorum.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

Read Full Post »