Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘Ea – 61’ Category

Ea…

Enki, Sümer mitolojisinde su, zeka ve yaratmanın tanrısıdır. Daha sonraları Babil mitolojisinde Ea olarak anılmıştır.

 

Enki’nin baş tapınağı Eridu’daki é-engur-ra yani “(su) derinliğin evi”dir. Enki, Me olarak anılan kutsal güçlerin koruyucusuydu.

 

Enki, Sümer panteonunun tepesindeki 4 yaratıcı tanrıdan biridir. (Diğerleri Enki’nin babası olan Anu, Enlil’in annesi olan Ninhursag/Ki ve babası olan An’dır) Panteonda yeri An ve Enlil’den sonra gelmesine karşın zamanla An’ın önemini kaybetmesi ile 2 sıraya yükselmiştir. Sümer panteonunun en güçlü tanrısı Enlil olmasına karşın icra edici olan tanrı Enki idi. Bu yüzden Sümer destanlarında adına en çok rastlanan tanrıdır.

 

Su tanrısı olarak sınıflandırılmıştır. Sümer ülkesine bereket veren Dicle ve Fırat nehirleri Enki’nin penisinden fışkıran su ile oluşmuştur. İnsanı yaratan, bereketi, tohumların yeşermesini, hayvanların üremesini sağlayan, en güçlü büyüleri yapan tanrı Enki’dir. Enki’nin resimlerinde keçi ve balık sıklıkla kullanılmıştır. Balık figürü zaman içinde su ya da nehire dönüşmüştür, bu yüzden nehirli tanrı da denilir.

 

Enki’nin önemli rol oynadığı 5 mit şunlardır:

Enki ve Ninhursag: Sümer Cennet Miti

Enki ve Ninmah: İnsanın Yaratılışı

Enki ve İnanna: Yeryüzünün ve Kültürel Süreçlerin Düzenlenmesi

İnanna ve Enki: Uygarlık Sanatlarının Eridu’dan Uruk’a Aktarılışı

Enki ve Eridu: Su Tanrısı’nın Nippur’a Yolculuğu

 

Bu mitlerde anlatılan öyküler belli değişikliklerle Asur, Elam, Hitit, Yunan, İbrani edebiyatına ve dinsel metinlerine girmiştir. Sami dillerinde Enki adı Ea olarak anılmış, Akad/Asur mitolojisine bu adla yerleşmiştir. İbranilerin tanrısı Yehova de Enkiye dayanmaktadır.

 ((( İki adım daha atsan Allah’a çarparsın,,, Yıllar önce elime Gılgamış Destanı geçmişti,,, İki nehir arasındaki havzada yaşayan Sümerler için nehirlerin taşması bir afetti, Tufan miti de Sümerlere aittir, Sami dinlerine gelindiğinde Nuh tufanı olarak bahsedilen mittir,,, Bir Su Tanrı’sının celallenmesi desek,,,

((( Sümerler

((( Yerleştiklerinde çanak-çömlek yapmayı ve madenleri işlemeyi biliyorlardı. Aşağı Mezopotamya’da Dicle ve Fırat nehirleri kıyısında Uruk, Lagaş, Eridu, Ur, Kiş gibi kent devletleri kurdular. Gelişmiş bir yapı tekniği kullanıyorlardı. Yerleştikleri kesimlerde muazzam bir sulama sistemi kurup, kanallar, barajlar ve bentlerle hem seli önleyip bataklıkları kuruttular hem de düzenli sulamaya dayalı bir tarım geliştirdiler. Tekerleği de icat eden bu toplum tarlaları öküzlerin çektiği sabanlarla sürüyorlardı.

60 rakamına dayanan seksajismal sayı sistemini kullanan Sümerler’in “sos” dedikleri bu 60’lık birim bütün zaman ve mekân hesaplarında kullanılmaktaydı ve onları bir uyum içersinde birbirine bağlıyordu. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesapladılar. Gece ve gündüzü 12’şer saate böldüler. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar. Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar. Aritmetik ve geometrinin temellerini attılar. Çarpma ve bölme cetvellerini buldular. Daireyi 360 dereceye böldüler. Sümerler Matematik ve Geometrinin temellerini atmışlardır. (Dört işlemi bulmuşlar, dairenin alanını hesaplamışlar, çarpma ve bölme cetvelleri hazırlamışlardır.) Sümerliler astronomide de gelişmişlerdir. Burçları ilk Sümerler bulmuştur ve günümüze değin gelmiştir. Artıklı ve doğru bir takvim kullanmışlar, ayrıca Güneş saatini icat etmişlerdir. Dünyada ilk kez ay yılı hesabına dayanan takvimi Sümerliler bulmuşlardır.

((( Sümerlerde başlangıçta anaerkil kültür baskındı,,,

((( Gılgamış Destanında Geçen Tanrılar

    Anu veya An: Gök tanrısı, önceleri baş tanrıyken sonra yerini hava tanrısı Enlil almıştır.
    Ki: Yer Tanrıçası.
    Enlil: Hava tanrısı, tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi.
    Enki (Ea): Bilgelik tanrısı
    Nimmah (Ninhursag): Ulu hanım, Doğum Tanrıçası, ana-tanrıça
    Nanna (Sin): Ay tanrısı
    Utu (Şamaş): Güneş tanrısı, ay tanrısı Nanna’nın oğlu.
    Ecem (Kueen) : Kraliçe Soylular tanrıçası.
    İnanna (İştar): Aşk ve Bereket Tanrıçası.

((( Yaratılış Miti’nin orjini Sümerlere aittir, insan Tanrılara hizmet etsin diye Nimmah ve Namma tarafından Balçıktan yaratılmıştır. Yaradılışta Enlil sarhoş olduğu için ilk 7 insan kusurlu doğmuştur ve Enlil bu yüzden Nimmah tarafından lanetlenmiştir,,, Yunan mitine geldiğimizde insanı yaratan Prometheus’un bu yüzden Zeus tarafından cezalandırıldığını görürüz,,, İki toplumun ait olduğu medeniyet kategorisi hiyerarşik, fetihçi, savaş içeren, köleci toplumlardır,,, hiyerarşinin gereği olarak otoritenin korunması ve düzenlenmesi ihtiyacı Sümerlerde (ilk) hukuku doğurmuştur,,,

düş zamanı,,,

((( Ea,,, 61,,, .):)

((( Trabzon’un plakası,,, özel sayılarımdan biri,,, ben orada Manas’ı gördüm,,, Mısırda kutsal olan böceği,,, dev bir böcek,,, Tanrı gibi değildi,,, Tanrıydı,,,


Read Full Post »