Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for the ‘3 Yapırak’ Category

3 yapırak…

Yapısöküm ilk kez post-yapısalcı düşünür Jacques Derrida tarafından burada belirtilen içerikte kullanılan bir terim. Post-modernizmin ve eleştirel kuramın bazı dallarına göre dekonstrüksiyon, bir metnin, bir veya daha fazla “ses” ile seslendirilmesi için, batılı kulağa göre,metnin göründüğü, sınırsız bir niteliktir. Dilin geleneksel Avrupa merkezli dünya görüşü tarafından yönlendirilen kesin hatları olmayan bir araç olduğu kabulüne dayanarak eski metinlerin yeni anlamlarını onları yeniden yapılandırarak inşa eden post-modern eleştirel yaklaşım.

nietzsche’ye göre, kelimeler, yorumlardan başka bir şey değildir. sözcükler nietzsche’ye göre bir gösterilen belirtmezler, bir yorum dayatırlar. kapital’in birinci cildinde, paranın işlevi bir göstergedir. nietzsche’de sözcükler, adalet ve iyilik ve kötülükle ilgili sınıflandırmalar, sonuç olarak göstergeler, maskedir. yorum, kendisini sonsuza kadar yorumlama, kendine her zaman yeniden kavuşma zorunluğuyla karşı karşıyadır.

Derviş, bir tarikata ve şeyhe (yoruma) bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi. Dinî sebeplere dayandırdıkları aşırı fakirlik ve sadelikleri sebebiyle Hint/Cain/Budist sadhular ve diğer farklı dinlerdeki benzeri mistik fakirlerle benzerlik arzederler. Birçok derviş, mollalardan farklı olarak, maddî yoksulluk yemini etmiş kişilerdir ve dilencilik yaparlar. Dilencilik yapmaları ise çeşitli dinî ve mistik öğretilere dayandırılır ve sıklıkla tevazu gibi kavramlarla ilişkilendirilir.

Kökeni Farsça (درويش) olan derviş sözcüğünün esas sözlük anlamı “fakir“dir. Sözcüğün çoğulu dervişândır. Dervişlerin oldukça sade bir hayat yaşamaları tasavvuf öğretileri gereğidir ve zaman içinde İslam kültürünün etkin olduğu birçok farklı kültürde oldukça sade ve maddî gereklilik ve mülke uzak hayat tarzı dervişlerle özdeşleştirilmiştir.

Read Full Post »