Feeds:
Yazılar
Yorumlar

Archive for Eylül 2012

Mu…

Mu / Vikipedi //// 23 okuna., okuna! okuna.

iddialar:

Yeryüzünde insanın ilk ortaya çıktığı kıta Mu kıtasıdır.[11]
Mu kıtası kuzeyden güneye 3000 mil, doğudan batıya 5000 mil kadar uzanan,üç kara parçasından oluşan büyük bir kıtaydı.[12]
Günümüzde Polinezya, Mikronezya ve Melanezya takımadalarını oluşturan adalar, muhtemelen bu kıtadan arta kalan kara parçalarıdır.[12]
Bu kıta, kıtanın altında yer alan gaz odacıklarının patlamalara yol açması nedeniyle, yaklaşık 12.000 yıl önce 64 milyon nüfusuyla birlikte sulara gömülmüştür.[13]

Bu kıtada 70.000 yıl önce tek tanrılı bir din bulunuyordu. Aynı tarihlerde Mu’lular diğer kıtalarda koloniler oluşturmaya başlamışlardı ki, anavatan dışındaki en büyük imparatorluk, başkenti günümüzde Gobi Çölü’nün uzandığı bölgede bulunan Uygur İmparatorluğu’ydu.[14]
Mu dininin öğretimini Naakaller adı verilen rahipler üstlenmişlerdi ve sembolizme dayalı bir öğretimleri vardı.[15]
Mu dininin esası, Tanrı’nın tek oluşuna ve ruhsal gelişim için sürekli olarak tekrar doğmak inanışına dayanıyordu.[16]
Atlantis’teki din Mu’nun tek tanrılı dininden başka bir şey değildir.[17]
“Ra” sözcüğü güneş anlamına gelirdi ki, daire ile ifade edilen güneş sembolü, bir ad ve sıfat vermek istemedikleri, “O” diye hitap ettikleri Tek Tanrı’yı simgelemede kullanılırdı; Mu imparatoru da “Mu’nun güneşi” anlamında Ra-Mu adıyla ifade edilirdi. Ra sözcüğü sonradan diğer kıtalara ve Atlantis yoluyla Mısır’a da taşınmıştır.[18]
Dört ırktan oluşan Mu’lularda yazı dilleri farklı olmakla birlikte, konuşma dilleri ortaktı..[19]
Mu’lular günümüz uygarlığına kıyasla manevi alanlarda çok daha ileriydiler.[20]
Telepati, durugörü, çift bedenlenme, astral seyahat gibi, uygarlığımızda ancak kimi medyumlarda ve mistiklerde görülebilen olağanüstü yetenekler Mu’lularda olağan yetenekler olarak mevcuttu.[21] (Bu, Churchward’un değil, bazı izleyicilerinin görüşüdür).[22] Mu uygarlığının en önemli çöküş nedeni, teşevvüş adı verilen, bir aşamadan diğerine geçilirken yaşanan kargaşa dönemini atlatamamasıdır. (B.Ruhselman’a göre)[23]
.,.,.,
bu da okuna., bilmeli.,
Mu Kıtası varsayımının bilimdeki kabul derecesi:
Bilim çevrelerinde levha tektoniği konusundaki bilgi birikimine dayanarak Mu’nun da Atlantis gibi bir efsane olduğu konusunda görüş birliği vardır.[2] Levha tektoniğine göre kıtaları oluşturan SiAl (silisyum/alüminyum) kayalar, okyanus diplerini oluşturan SiMg (silisyum/magnezyum) kayalar üzerinde “yüzerler”. Büyük Okyanus dibinde Mu kıtasını kanıtlayacak herhangi bir SiAl kayaya rastlanmamıştır.[3]İlk kez James Churchward tarafından ortaya atılan[1], [4]geçmişte üzerinde ileri bir uygarlığın bulunduğu, Pasifik Okyanusu’nda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge[5]

ve bulgular [6] mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış bir görüştür. Çin’e ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde “Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık” yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Türkler’in de Mu Kıtasından geldiği söylentileri de varsayım olarak eklenmiştir. Mu Kıtası, M. Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulan bir ekip tarafından araştırılmıştır. Deniz dibinden bulunan kalıntılara Karbon testleri yapılmıştır

Read Full Post »

“..biz şimdi aşk öğrenelim
insan dersi sonra da öğreniyor
yüzyıllık kitaplarda bilgi kendi malımız
haritadan şehirler kaçmıyor ya
sevinmek yaşarlığa dokunmaktır
atlı gibi dört nala içimizden gidiyor
bazen her şey yanılmaksa bile
sevişmek gene en az yanılmaktır..”

Afşar Timuçin—

Read Full Post »

 

— —

Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bilge Kağan ve Kül Tigin yazıtlarını Yolluğ Tigin yazmıştır. Yolluğ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan’ın yeğenidir. Yazıtlarda bu abidelerin sonsuzluğa kadar kalması temennisi ile “Bengü Taşlar” denmiştir…

Read Full Post »

Enhuni…

Read Full Post »

Eskimo…

 

İki adam gökte bir deliğe geldiler.
“Beni omuzlayıver” dedi biri ötekine . . .
Ama her şey öylesine güzeldi ki cennette
delikten içeri bakan adam unutuverdi her şeyi,
peşi sıra çekmeye söz verdiği yoldaşını.
Ve dalıp içeri delikten,
cennetin saltanatına doğru koşarak gözden yitti.

(İnugpasugjuk tarafından Grönland’ın kâşiflerinden Knud Rasmussen’e anlatılmış, onikinci yüzyıl başlarından kalma bir İglulik İnuit nesir-şiirinden)

— —

Karanlık Bir Dünyada Bilimin Mum Işığı / Carl Sagan

Read Full Post »

Büyük Nehir’in akıntısına
Bırakıverir kendini Ay . . .
Rüzgârla sürüklenirken suda
Neye benziyorum ben?

DU FU “Gece Yolculuğu” / Tang Hanedanı, Çin, 765

Read Full Post »

Perfect…

Read Full Post »

Older Posts »